Vyplňte formulár

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so zhromaždovaním a spracovávaním mojich osobných údajov, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne císlo a e-mailová adresa, v spolocnosti Schauer Agrotronic GmbH za úcelom nadviazania kontaktu. Súhlasím s pravidlami ochrany osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykolvek písomne odvolat.

Schauer, spol. s r.o. 
SK - 949 01 Nitra, Priemyselná 4
Tel.: +421 37 79 12 101
e-mail:schauer@schauer.sk


Všeobecné obchodné a dodacie podmienky, Schauer, spol. s r.o.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s. BRATISLAVA, č.účtu 2629290681/1100
IBAN SK90 1100 0000 0026 2929 0681 TATRSKBX
IČO: 34 104 020, DIČ: 2020406773, IČ DPH: SK2020406773
Zápis v Obch. registri Okr. súdu Nitra Oddiel: Sro vložka číslo 391/N

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP