Rodinná farma Reiter

"Ukážková" rodinná farma v Bavorsku - chov ošípaných s prezieravosťou. 

Pre zvyšujúce sa kapacity maštale a rozsiahle technické vybavenie získala centrálna prípravovňa krmiva a systém mokrého kŕmenia kľúčovú polohu. Kŕmne nádrže boli medzičasom vymenené, zariadenie na mokré kŕmenie však pracuje od samého začiatku viac ako spoľahlivo. Aby sa udržiavali nízke náklady na krmivo pri kŕmnych receptúrach vo výkrme, používa sa popri kukuričnej siláži aj srvátka a pivovarské kvasnice. Prináša to veľa bielkovín a nahrádza sa tak kupovaná sója. Mokré kŕmenie sa využíva aj pri plemenných ošípaných. 
V pôrodnici a v tzv. eroscentre je mokré krmivo rozdeľované do žľabov, v maštali pre pripúšťané prasnice je mokré kŕmenie rozdeľované individuálne pomocou kŕmnych staníc Compident. Odstavčatá sú takisto už 20 rokov kŕmené multifázovým zariadením Spotmix. Kŕmne dávky sú namiešavané individuálne a pomocou prúdu vzduchu je suché krmivo dopravované ku kŕmnym miestam a až tam je zmiešavané s vodou. 


Cielená implementácia každej želanej kŕmnej stratégie a vynikajúca hygiena kŕmneho systému vedú k zdravým a rýchlo rastúcim prasiatkam, ktoré dosahujú priemerný denný prírastok ž.hm. 500g. 
Špičkové produkčné vlastnosti prasníc vďaka genofondu BHZP a vysoká obnova stáda 50 %  „dohnali“ prasnice až po hranicu ich možností pri starostlivosti o prasiatka. 
Z tohto dôvodu sa v roku 2016 Anton Reiter rozhodol o dobudovanie systému BABYFEED - mokré kŕmenie pre cicajúce prasiatka od firmy SCHAUER. V pôrodných boxoch sa popri mliečnej náhrade (Schauman Bi-Lactal Premium) môžu podávať aj zmesi s predštartérom (Schauman Bi- Lactin Extra+podomácky vyrobená zmes), čím sa  podporí prirodzená produkcia mlieka prasníc pri kŕmení prasiatok. Dodatočne bola receptúra doplnená o 4%-ný podiel fermentovaného „chlebového nápoja (zmäkčený chlieb)” a fermentovaných obilnín. Mliečnou náhradou sú prasiatka kŕmené od 3 . po 10. deň života, následne sa prechádza na predštartér.  Vďaka Babyfeedu stúpla nielen žh.m. váha pri odstave v priemere zo 7,6 na 7,9 kg, ale aj počet odstavčiat z 27,9 na 31 pri 28 dňovom období cicania

V sumáre to znamená nárast živej hmotnosti prasiatok do odstavu o 15 % (z 212 na 245 kg).  S tým je spojený aj enormný nárast rentability a zisku pre rodinu Reiterovcov z produkcie ošípaných. Pri aktuálnej cene prasiatok 2,5 €/kg to znamená zvýšenie príjmu 38 000 €/rok po odpočítaní nákladov na krmivo. V tejto sume pritom nie je zohľadnená úspora pracovného času - zohľadní sa až na konci amortizácie Babyfeed-u,  približne po 2 rokoch.

Denný prírastok ž.hm. pri jatočných zvieratách sa v priemere pohybuje od 830 do 840 g pri podiele chudého mäsa 60,5 %. Hmotnosť jatočného tela je 97-100 kg (125-130 kg živej hmotnosti). Vlastná obnova stáda zabezpečuje mimoriadne vysoký zdravotný stav ošípaných a s tým spojené minimálne straty. Práve pre toto, sa v Nemecku obsadil Anton Reiter za rok 2010 1. miesto v hodnotení „Vzorový podnik pre efektívnu ochranu zdravia“. Doteraz má toto ocenenie v rámci Nemecka len 8 podnikov. Na farme prasiatka dostávajú 4 druhy vakcín (PRRS; Myco, Circo, PIA). Pri prasniciach sa pracuje s očkovaniami proti červienke, Parvpo-, PRRS  a chrípke. Ďalšia liečba prebieha individuálne, v prípade potreby. 

Aby mohli byť všetky práce úspešne a načas zvládnuté, pracujú u Reiterovcov ešte 3 stáli zamestnanci v maštaliach, jedna pracovná sila je určená pre práce na poli. Inak vypomáhajú 2 učni, 1 praktikant a dodatočne aj sezónna výpomoc pri zberoch podľa potreby. Okrem veľmi úspešnej produkcie ošípaných prevádzkuje rodina Reiterovcov  od roku 1996 bioplynovú stanicu s výkonom 280 kW, ktorá zásobuje teplom celú farmu. Elektrická energia z bioplynovej stanice, ako aj z neskôr vybudovanej fotovoltickej elektrárne s výkonom 800 kW na vlastných strechách je z veľkej časti napájaná do elektrickej siete. Tento systém organizácie práce umožňuje rodine Reiterovcov 3-4 týždne dovolenky počas roka.

„Plánujeme vybudovať novú maštaľ na odchov prasiatok, to však už bude realizovať mladšia generácia“, prezradil nám Anton Reiter na záver. Najstarší syn Johannes (24) ukončil tento rok úspešne štúdium na Poľnohospodárskej univerzite v Triesdorfe a neskôr prevezme rodinný podnik.

Článok Slovenský chov 

 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP